Przedsiębiorstwo Usług Technicznych PUT-Gogolin

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych specjalizuje się w projektowaniu oraz wykonywaniu instalacji sanitarnych: wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ponadto świadczymy usługi w dziedzinie automatyki przemysłowej.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu instalacji zarówno w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz dla prywatnych inwestorów.

1. Wentylacja i klimatyzacja

W zakresie wentylacji i klimatyzacji oferujemy projektowanie, montaż,  uruchamianie oraz serwis instalacji:
 • klimatyzacyjnych,
 • instalacji wody lodowej,
 • wentylacji mechanicznej,
 • wentylacji nawiewno-wywiewnej,
 • wentylacji oddymiającej,
 • wentylacji z odzyskiem ciepła (recyrkulacja, rekuperacja).

2. Ogrzewnictwo

Projektujemy i wykonujemy instalacje C.O. zarówno nowych, jak i modernizowanych kotłowni, opartych na konwencjonalnych paliwach lub wykorzystujących nowoczesne źródła energii. Wykonujemy projekty oraz zapewniamy montaż:
 • niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego,
 • podłogowego oraz ściennego ogrzewania powietrznego,
 • tradycyjnego ogrzewania grzejnikowego,
 • ogrzewania powietrznego, projekty regulacji istniejących instalacji,
 • projekty centralnego ogrzewania w oparciu o kotły gazowe i stałopalne,
 • in­sta­la­cji ener­go­osz­częd­nych np. z wy­ko­rzy­sta­niem alternatywnych źródeł ener­gii (systemy so­lar­ne, pom­py cie­pła,).

3. Projekty wodno-kanalizacyjne

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie sporządzania pełnych opracowań projektowych:

 • projektów sieci wodociągowych zapewniających wodę na potrzeby socjalno-bytowe, podlewania terenów zielonych, przeciwpożarowe bądź technologiczne dla osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych itd.,
 • projektów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej dla budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, zakładów produkcji itp.,
 • projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • projekt przyłącza wodociągowego,
 • projekt przyłącza kanalizacji,
 • załatwianie w imieniu klientów wszelkich dokumentów związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej (ZUD, mapy, opinie sanitarne, uzgodnienia z właściwym zarządem dróg i inne).

4. Instalacje gazowe

Każda instalacja gazowa lub jej modyfikacja wg polskiego prawa wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. W tym celu oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:
 • projektowania instalacji gazowej - doprowadzającej gaz do kuchenek gazowych, kotłów gazowe oraz do wszystkich urządzeń zużywających paliwo gazowe,
 • budowy, wykonawstwa, modernizacji instalacji gazowej (od skrzynki gazowej do wszystkich urządzeń pobierających gaz)
 • uzyskania opinii kominiarskiej (jeżeli jest wymagana)
 • uzyskania lub aktualizacji warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do budynku (w przypadku ich braku)
 • uzyskanie wszelkich formalności związanych z wydaniem pozwolenia na budowę instalacji gazu (w starostwach, gminach, urzędach, gazowni), uzgodnienia dokumentacji projektowej ZUD.